Koalitsioonileping 2017-2021

TALLINN
02.november 2017

 

EESTI KESKERAKONNA JA ERAKOND EESTIMAA ROHELISED KOALITSIOONILEPING TALLINNA JUHTIMISEKS AASTATEL 2017-2021

Eesti Keskerakond ja Erakond Eestimaa Rohelised jagavad inimkeskset ja sotsiaalset ilmavaadet, mis tähtsustab tasakaalustatud ja säästlikku arengut.
Soovime ühiselt, et Tallinn oleks hooliv, innovatiivne, intelligentne, ja rohelist mõtteviisi kandev linn, mis vähendab linnaasutuste süsinikujalajälge ja kohaneb kliimamuutustega. Mõistame koos, et laiapõhjaline ning kaasav linnavalitsemine on see, mis annab parimad võimalused linna arenguks ja uute mõtete loomeks. Meie kujundada on linnaruum, mis määrab Tallinna ilme järgmisteks põlvkondadeks.
Tallinn peab olema linn, mis arvestab erinevat emakeelt kõnelevate tallinlaste huvidega, tähtsustab nii ettevõtlikkust kui ka toimetulekut, arendab kultuuri ja sporti ning arvestab erivajadustega inimestega. Pooldame eri elanikerühmi liitvat lähenemist ja seisame vastu lõhestamisele.
Asume koostööle tallinlaste huvides, keskendudes suurele ühisosale ja püüdes leida kompromisse teemadel, kus ilmnevad erimeelsused. Oleme ühiselt kokku leppinud alljärgnevas.

 

1. LINNAPLANEERIMINE
1.1. Tegutseme Tallinna linna merele avamise nimel ja loome võimalusi mereääre paremaks kasutamiseks linlaste poolt.
1.2. Taastame linna ja riigi koostöös ühiselt Tallinna Linnahalli, millest saab kaasaaegne konverentsikeskus ja kontsertsaal. Linnahall peab tulevikus toimima taastuvelektri ja taastuvenergia abil ning kasutama säästlikke innovatiivseid insenertehnilisi lahendusi.
1.3. Linna uusrajatiste ehitamisel kasutame lokaalseid taastuvenergia lahendusi nagu päikesepaneelid ja mere- ning maasoojusenergia. Kaardistame ja teeme avalikuks päikeseenergia kasutusvõimalused.
1.4. Reidi tee ja kaasneva rannapromenaadi rajamisel otsime keskkonda maksimaalselt säästvaid lahendusi. Otsime võimalusi puude säilitamiseks võimalikult suures mahus. Maharaiutud puude asemel tuleb istutada uusi puid ja põõsaid tagamaks roheluse säilimist linnas.
1.5. Säilitame Russalka ranna puhkeala ja arendame edasi sealseid võimalusi jalakäijate, sportijate ja puhkajate paremaks ajaveetmiseks.
1.6. Ehitame koostöös erasektoriga Stroomi randa uue rannahoone.
1.7. Otsime lahendusi, et Tallinn oleks erivajadustega inimestele sõbralik linn. Viime ellu Tallinna ligipääsetavuse tegevuskava. Muuhulgas leiame lahendused Laagna tee bussipeatuste ligipääsetavusele.
1.8. Vaatame üle planeeringud, et ühistransport, jalgrattateed ja jalakäijate alad moodustaks funktsionaalse terviku ning tagaks elamiseks ning liikumiseks turvalise ja mugava keskkonna.

2. KESKKOND
2.1. Töötame ühiselt selle nimel, et Tallinn saaks perioodil 2020-2023 Euroopa Rohelise Pealinna tiitli.
2.2. Algatame läbirääkimised Eesti Raudteega glüfosaadi kasutamise lõpetamiseks umbrohutõrjeks Tallinna linna piires. Lõpetame glüfosaadi kasutamise Tallinnas ja viime kogu linna pestitsiidivabade linnade kaardile.
2.3. Töötame Tallinna lahe saastekoormuse vähendamise nimel. Pingutame ühiselt Tallinna lahe merevee kvaliteedi nimel ning uurime võimalusi Kadrioru rannaala puhtuse parandamiseks. Selleks kaalume Ingliranna ja teiste veelaskude vee puhastamise võimalusi, eelistades looduslikke meetodeid.
2.4. Hoiame ja säilitame looduslikke kooslusi linnakeskkonnas, kus taimede kasvutsüklit inimtegevusega ei segata. Ehitus- ja raietööde käigus arvestame lindude ja loomade elutsükliga.
2.5. Eelistame Tallinna jäätmekäitluses korraldatud prügiveo printsiipi, kus piirkonnal on ühtne vedaja. Arendame prügi sortimise võimalusi. Tulevikus näeme ette, et igal Tallinna kodanikul oleks võimalik sorteerida 100% prügist oma elamise lähedal.
2.6. Tõstame linnaosade heakorra- ja keskkonnakaitse eelarved nelja aastaga kahekordseks.
2.7. Vaatame üle võimalused Astangu kaitseala rajamiseks.
2.8. Tõstame prioriteetseks tallinlaste joogiveega varustatuse garanteerituse ka erakorralistes oludes.

3. TRANSPORT ja LIIKUVUS
3.1. Jätkame tasuta ühistranspordi edendamist senistel põhimõtetel. Ehitame valmis trammiühenduse Vanasadamaga ja kaalume uute trammiliinide rajamist ning olemasolevate pikendamist. Tallinna Linnatranspordi ASi ei erastata.
3.2. Arendame ühistranspordiradu ja jalgrattateid. Rekonstrueerime Gonsiori tänava, luues sinna autoliikluseks muutsuunaraja ning andes eelise ühistranspordile.
3.3. Tegutseme liikluskoormuse vähendamise nimel Narva maanteel ja Pärnu maanteel. Anname uue peatänava loomisel prioriteedi jalakäijatele, jalgratturitele ning ühistranspordile. Vähendame autode transiitliiklust Tallinna kesklinnas.
3.4. Vähendame linnaasutuste fossiilkütustekasutust, koostame ja viime ellu Tallinna madalsüsiniku ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskavad.

4. HARIDUS JA LAPSED
4.1. Jätkame tasuta toidu pakkumist alates lasteaedadest kuni gümnaasiumi lõpuni. Algatame ümarlaua õppeasutuste mahetoidule üleviimise koostöös hoolekogude ja spetsialistidega.
4.2. Ehitame Tallinnasse 100 uut laste mänguväljakut ja teeme korda olemasolevad.
4.3. Suurendame eesti keele õppe mahtu venekeelsetes lasteaedades. Toetame keelekümblus-rühmade moodustamiseks.
4.4. Tagame igale lapsele tasuta huviringi oma kooli juures.
4.5. Parandame keskkonnahariduse ja õuesõppe võimalusi, rajame koolide ja lasteaedade juurde köögiviljaaedu.
4.6. Leiame rohkem võimalusi erivajaduste laste õppe tagamiseks ja rehabilitatsiooni teenuste saamiseks õppekoha lähedal.
4.7. Rajame võimlad Nõmme Gümnaasiumile ja Prantsuse Lütseumile.

5. KULTUUR JA SPORT
5.1. Teeme koostöös Eesti riigiga korda Kalevi Keskstaadioni.
5.2. Ehitame Tondiraba Jäähalli juurde 50-meetrise basseiniga ujula.
5.3. Rajame Mustamäele koostöös erasektoriga ujula, saunakompleksi ja spordisaali.
5.4. Ehitame Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks Mustamäele uue kultuurikeskuse senise kultuurikeskuse „Kaja“ kohale.

6. TOIMETULEK JA TERVIS
6.1. Jätkame linna eelarvest eakatele pensionilisa maksmist, tõstes selle Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks 100 eurole.
6.2. Rajame koostöös riigiga Lasnamäele uue ja kaasaegse Tallinna Haigla.
6.3. Jätkame munitsipaalelamute ehitust, vähendamaks eluaset ootavate perede järjekordi.
6.4. Võitleme perevägivalla vastu. Laiendame perekeskuste teenuseid, et igas linnaosas osutataks perevägivalla ohvritele õigeaegset ja kvalifitseeritud abi.
6.5. Leiame täiendavaid vahendeid narkosõltlaste rehabiliteerimiseks.

7. SUHTLUS LINNAELANIKEGA
7.1. Toetame ja arendame jätkuvalt edasi linnameediat. Kutsume Tallinna TV arengu edendamiseks ellu Ühiskondliku Nõukoja erinevate huvigruppide esindajatest. Tallinna TV annab võimaluse praktikaks Tallinna Ülikooli tudengitele, olles nende esimeseks võimalikuks meediaplatvormiks.
7.2. Tähtsamaid Tallinna linnauudiseid tuleb hakata edastama regulaarselt ka inglise keeles.
7.3. Suhtleme kõigi olulisemate ettevõtmiste puhul asumiseltsidega nende ideede korjeks ja algatuste läbiarutamiseks.

 

Züleyxa Izmailova                                               Taavi Aas
Erakond Eestimaa Rohelised nimel           Eesti Keskerakonna nimel

 

Lisa 1
Antud dokumendi lahutamatuks osaks on Eesti Keskerakonna „Keskerakonna tegevuskava Tallinnas“ 2017–2021 ja Erakond Eestimaa Rohelised „KOV programm 2017“ Tallinna keskkonnaalased punktid.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »