KOV programm 2017

Su linn vajab Sind

Meil on hea meel, et oled otsustanud tutvuda Eestimaa Roheliste Tallinna visiooniga.
Sellesse programmi koondasime esmapilgul ehk tavatult julged, aga teostatavad ideed.

Teadlikud inimesed, kes enne valima minemist tutvuvad kandideerijate seisukohtadega, annavad hoogu kaasaegse ja tõeliselt inimsõbraliku linna loomisele. Kaasaegse linna haldamist saab tänaste tehnoloogiliste võimaluste abil muuta oluliselt tõhusamaks,  läbipaistvamaks ja säästlikumaks.

Linnaelu ei pea vastanduma kõleduse ja mürarohkusega idüllilisele maaelule ja tekitama stressi. Loome Tallinnasse modernse, avara ja inimsõbraliku linnaruumi, kus on mugav elada ja liigelda kõigil elanikel.

Eestimaa Rohelised on eri valdkondade esindajad, kes seisavad kogu linna elanikkonna vajaduste eest, sh ka nende, kelle hääl tihti piisavalt valjult ei kostu – eakad, lapsed, vähekindlustatud ja erivajadustega inimesed, aga ka loomad ja taimed. Tunneme vastutust ka tulevaste põlvkondade ees, kes peavad elama maailmas, mida meie oma otsustega – või nende tegemata jätmisega – siin ja praegu kujundame.

Elav linn

Ehkki linn pakub elanikele erinevaid võimalusi ja linnaelanikud on üldiselt kõrgema elatustasemega, ei väljendu see tihti nende õnnetundes – maa- ja väikelinnade elanikud on üldiselt oma eluga rohkem rahul ja tuleviku osas optimistlikumad. Me teeme Tallinnast inimsõbraliku elukeskkonna. Ei ole võimalik kortermajade asemel silmapiirini ulatuvaid metsi istutada, küll aga saame hoida ja laiendada rohealasid, toetada hoovide haljastamist, hoida linna puhtana, vähendada kasvuhoonegaase, võidelda mürareostuse vastu ja planeerida linna nii, et igal inimesel oleks siin võimalikult hea elada.

Selleks:

  • Lõpetame mürgiste pestitsiidide kasutamise lastemänguväljakutel ja tänavahoolduses
  • Lähtume permakultuuri looduslähedastest põhimõtetest ja loome Piet Odolfi stiilis aastaaegadest lähtuvaid haljasalasid
  • Kaardistame ja planeerime kaasaegseks linnapõllumajanduseks sobivad alad
  • Rakendame rohealadele uut laadi rekreatiivset ja sotsiaalset kasutust nagu kogukonnaaiad ja renditavad aialapid
  • Kohaliku toidu kasvatamisel  kasutame vertikaalse vesiviljeluse ja aeropoonika võtteid
  • Rajame superministeeriumi taha mõnusa kogukonna aia koos puhkeala ja teisel tasandil kulgeva ülekäiguga Tuvi parki
  • Väärtustame rohealasid, kaardistades ja võttes kaitse alla vanu puid
  • Toetame Linnahalli renoveerimist konverentsikeskuseks
  • Toetame hoovide haljastamist
 • Algatame Patarei loomelinnaku projekti
 • Jõulude ajal ehime vaid elusaid kuuski
 • Kirjutame alla koostöökokkuleppele “Organic Cities Network Europe”, mille on algatanud Milaano ja juba liitunud Pariis ja Viin. Eesmärk on muuta Tallinn Eesti mahepealinnaks.

Tulevik on taastuvenergia päralt

Energia tootmine peab toimuma tarbimisele võimalikult lähedal, et vähendada ülekandekulusid ja sõltuvust saastavast põlevkivienergeetikast. Päikesepaneelid, koostootmisjaamad ja nutikad energia salvestamise vahendid saavad linnalt tuge nii konsultatsiooni kui projektijuhtimise näol. Planeerides tulevikku, lähtume pikaajalistest eesmärkidest, mitte kiirest kasumist.

Selleks:

  • Kaardistame kogu linna elu- ja ärihoonete taastuvenergia tootmispotentsiaali ja jagame seda elanikega, et nad saaksid teha tulevikku suunatud otsuseid
  • Toetame päikesepaneelide kasutamist
  • Lülitame kõik linna ametiasutused ja avaliku kasutusega hooned 100% taastuvenergiale
 • Korraldame konkursi Euroopa Rohelise Pealinna projektijuhi kohale, et leida Rohelise Linna põhimõtetest ja parimatest praktikatest lähtuv inimene

Liikuvus kui teenus

Kujundades Tallinna transpordivõrku, on Eestimaa Roheliste märksõnadeks mugavus, turvalisus, keskkonnakahjude ja mürareostuse vähendamine ning inimeste tervise parandamine.

Selleks:

  • Muudame kogu linna mugavalt ligipääsetavaks nii lastekärudega kui ka ratastoolis liikujatele
  • Loome jalakäijatele ja jalgratturitele sidusa, linna läbiva ja linnaosasid ühendava turvalise liikumisvõrgustiku, arvestame vast-valminud jalgrattastrateegiaga
  • Hoolitseme selle eest, et terves linnas leiduks turvalisi ja mugavaid jalgrattahoidlaid ja parkimispunkte
  • Laiendame jalgrataste laenutuspunkte, et laenutussüsteem oleks senisest mugavam
  • Arendame autojagamisteenuse reaalseks alternatiiviks auto omamisele
  • Taastame öötranspordi – pikendame nädalavahetustel osade ühistranspordiliinide sõiduaegasid, et eri linnaosad oleksid ühendatud ka öösiti
  • Laiendame trammivõrku, et Tallinn oleks ühendatud lähivaldadega nagu Viimsi, Maardu ja Rae. Nii vähenevad oluliselt liiklusummikud, mürareostus ja õhusaaste
  • Korrastame ühistranspordi marsruudid, et liinide trajektoorid oleksid võimalikult mugavad ja mõistlikud ning kataksid ka kohad, mis on praegu raskesti ligipääsetavad
  • Avardame Pargi&Reisi süsteemi võimalusi mugavamaks kasutamiseks koostöös linnapiiril asuvate kaubanduskeskustega
  • Toome linnatänavatele keskkonnasõbralikud ühissõidukid
  • Teeme parkimissoodustuse lamellrehvidega autodele
  • Ehitame turvalised ja mugavad parkimismajad, kus on piisavalt laadimisjaamu nii autodele kui muudele liikuritele, kaasa arvatud pakirobotitele
 • Loome strateegiad bensiini- ja diiselmootoritega autodest vaba linna saavutamiseks

Julge olla kodanik! Julge olla kohalik!

Rohelised usaldavad kohalikku kogukonda. Andes linnaelanikele rohkem võimalusi kohalikes asjades kaasa rääkida, võimendame kodanikuühiskonda ja pöörame ümber poliitikast võõrandumise protsessi. Usume, et tallinlaste aktiveerimisel on võtmetähtsus kohaliku elu edendamisel. Just julge ja ettevõtlik inimene on see, kes suudab mõelda väljapoole tavapäraseid poliitikaid ja pakkuda välja põnevaid, uudseid ja nutikaid ideid. See on põhjus, miks me soovime esindusdemokraatiat täiendada osalus- ja otsedemokraatia mehhanismidega.

Selleks:

  • Loome Tallinnasse rahvaalgatuse süsteemi ja selleks vajaliku platvormi
  • Rakendame põhimõtet, milles rahvas kiidab heaks või lükkab tagasi linnavalitsuse poolt koostatud eelarve
 • Anname tallinlastele võimaluse algatada siduv referendum kohaliku poliitika üle otsustamisel

Kuidas juhtida? Ilma korruptsioonita!

Korruptsiooniga ei pea leppima, see ei ole paratamatus – ning ei, KÕIK erakonnad ei ole korrumpeerunud. Roheliste liikmed on teinud aastaid tasustamata vabatahtlikku tööd, jäänud alati eetiliseks ning oma seisukohtadele kindlaks. Oleme tõestanud, et seame avalikkuse huvid nii oma isiklikest kui ka erakonna huvidest ettepoole. 0-tolerants igasuguse korruptsiooni osas on põhimõte, millele me ka edaspidi kindlaks jääme.

Selleks:

  • Muudame linna rahakasutuse täielikult läbipaistvaks
  • Muudame Tallinna Televisiooni kvaliteetseks ja informatiivseks kohalikku elu kajastavaks kaasaegseks kanaliks, mille tegemisse kaasame kohalikke noori
 • Vaatame üle kõik linna lepingud ja lõpetame need, mille puhul ilmneb ülemaksmine või huvide konflikt

E-riigi pealinn ehk Tallinn pilve!

Linna igapäevane asjaajamine peab olema kiire, mugav, bürokraatiavaba ja täielikult läbipaistev. Nende eesmärkide saavutamiseks:

  • Kaasajastame Tallinna haldamisel kasutatavaid digitaallahendusi
  • Muudame linnaametnike töö digitaalselt jälgitavaks. Nii võid igal ajal vaadata, millises faasis Sinu linnale esitatud taotlus parajasti on. Tõuseb otsuste vastuvõtmise kiirus ja läbipaistvus, väheneb korruptsioonioht ning lihtsustub info vahetamine
  • Vähendame linnaametnike arvu. Võttes kasutusele nutikamad IKT lahendused, kaob igasugune töö dubleerimine, endale töö „tekitamine“ ja tõuseb üleüldine töö tõhusus
 • Parandame linnaametnike kaugtöö võimalusi, et inimesed saaksid soovi korral töötada kodus, kohvikus või maal

Hooliv haridus ja tark teadus

Haridusasutused ei tohi olla orienteeritud vaid heade õppetulemuste saavutamisele. Lasteaedade ja koolide eesmärk on laste toetamine selliselt, et neist areneksid endast, teistest ja loodusest hoolivad inimesed. Sealjuures peab haridusasutuses olema mõnus ja mänguline keskkond, kus laps end hästi ja turvaliselt tunneb.

Teadusasutused on linna arendamisel meie võtmepartnerid. Tihe koostöö kohalike ülikoolidega toob uusimad teadmised ja lahendused meie igapäevaellu.

Selleks:

  • Rakendame lisaks eesti-vene suunalisele õppele keelekümbluse meetodit teiste võõrkeelte õpetamisel. Et keeleõpe on seda tulemuslikum, mida varem alustada, soovime keelekümbluse programme rakendada juba lasteaedades
  • Tõstame abiõpetajate palku – praegune palk ei vasta nende töö väärtuslikkusele ja vastutusrikkusele
  • Loome rohkem õuesõppe võimalusi
  • Rajame lasteaedade ja koolide juurde köögiviljaaiad
  • Rajame koolide juurde turvalised jalgrattaparklad
  • Võimaldame lastele kodulähedase lasteaia- ja koolikoha
  • Parandame laste võimalusi huvi- ja spordiringides osalemiseks
  • Loome koos Tallinna Ülikooli, erakoolide ja haridust edendavate kodanikuühendustega ühise hariduse innovatsioonikeskuse, mis pakub õpetajatele, koolijuhtidele ja koolikogukondadele võimalusi kõige tänapäevasemaid õppepraktikaid, koolikorraldust jms jagada, õppida ja oma koolis rakendada
  • Näeme erakoolides Tallinna haridusmaastikku rikastavaid partnereid. Enamus erakoole on rajatud kodanikualgatuslikult lapsevanemate soovi tõttu pakkuda oma lastele maailmavaateliselt ja pedagoogiliselt sobivat õppekeskkonda. Seetõttu maksame ka erakoolidele tegevustoetust
  • Toetame ülikoolides ja teadusasutustes taastuvenergia ja teiste jäätkusuutlike tehnoloogiate arendamist
  • Moodustame ülikoole ja teadusasutusi koondava ekspertrühma, kellega töötame välja majanduslikult kasulikud rohelisele energiale ülemineku strateegiad
 • Hangime hästi disainitud äpi, mis õpetaks uutele Eesti fännidele riigikeelt

Võimalusterohke noorus

Vähene kogemustepagas võib noortele takistuseks saada nii tööturule sisenemisel kui seal püsimisel. Kõikidel noortel peab olema võimalus kogemusi hankida, ennast täiendada ja professionaalset nõustamist saada. Soovime, et noored oskaksid oma karjääri planeerida ning ei oleks enda võimete ja oskuste osas ebakindlad.

Selleks:

  • Toetame haridusasutuste, ettevõtete ja noorsootööasutuste vahelist koostööd, et tagada noortele tööturule sisenemiseks vajalikud teadmised ja oskused
  • Tagame kõikidele noortele karjäärinõustamise
  • Soodustame suvel töötamist ja laiendame praktika võimalusi
  • Rahastame senisest ulatuslikumalt noorte omaalgatusi
 • Tagame igale noorele võimaluse saada tasuta professionaalset psühholoogilist nõustamist

Võrdväärsed võimalused erivajadustega inimestele

Lisaks rahalistele toetustele on ka palju muud, mida kohalik omavalitsus erivajadustega inimeste abistamiseks teha saab. Leiame, et eesmärk, mille poole kollektiivselt pürgida, on erivajadustega inimeste integreerimine ühiskonda. Eelkõige tuleb selleks luua soodsad tingimused füüsilise ligipääsetavuse osas kogu linna ulatuses. Ühtlasi vajame erivajadustega inimeste abistamiseks senisest enam inimressurssi ning peame ka tõstma ülejäänud ühiskonna teadlikkust.

Selleks:

  • Parandame kogemusnõustajate, sotsiaaltöötajate ja psühholoogide kättesaadavust
  • Motiveerime noori spetsialiste aktiivseks tööks erivajadustega laste kui ka täiskasvanutega
  • Julgustame erivajadustega laste vanemaid viima lapsi tavalasteaedadesse ja -koolidesse ning justnimelt tavaklassidesse
  • Muudame koolid ja lasteaiad füüsiliselt ligipääsetavaks
  • Võimaldame rehabilitastiooni teenuste kasutamist lasteaias ja koolis
  • Kohaldame õppematerjalid erivajadustele vastavaks
  • Tagame haridustee jätkamise võimaluse ka peale põhikooli lõpetamist
  • Loome ulatusliku vabatahtlikkusel põhineva tugiisikute süsteemi, kuhu on kaasatud muuhulgas kooliõpilased ja töötud. Nii saame erivajadustega inimestele abikäe ulatada nende igapäevastes tegemistes nagu poeskäik, transport, koristamine jpm
  • Parandame erivajadustega inimeste töötamisvõimalusi
  • Ühildame infosüsteemid inimeste aja säästmiseks ja dubleerivate tegevuste vältimiseks
  • Suurendame vajaminevate teenuste rahastust
 • Korraldame mugava ja turvalise transporditeenuse

Kodanikupalga pilootprogramm – kohaliku palk!

Kodanikupalk ehk tingimusteta põhisissetulek on idee, mis on viimastel aastatel kõikjal maailmas populaarsust kogunud ning mille suurimateks eeskõnelejateks lisaks majandusteadlastele on ka tehnoloogiasektori tippjuhid ning -spetsialistid. Kodanikupalk tähendab tingimusteta igakuist rahamakset kõikidele kodanikele, mis tagab inimesele igal juhul nö “turvavõrgu”, läbi mille ei ole võimalik kukkuda. Kodanikupalga kehtestamise eelduseks on suure osa seniste sotsiaaltoetuste kaotamine ning sellega kaasneva bürokraatia radikaalne vähendamine. Sarnaselt Soomele ning Hollandile tahavad Eestimaa Rohelised kehtestada kodanikupalga pilootprogrammi Tallinnas.

  • Kodanikupalga pilootprogramm hõlmab 1000 inimest, kelle registreeritud elukohaks on Tallinn
  • Osalejad valitakse välja loterii teel
  • Kodanikupalga suurus on 400 EUR kuus; tegemist on maksuvaba sissetulekuga
  • Pilootprogrammi kestvus on 4a ehk kuni järgmiste kohalike volikogude valimisteni
 • Pilootprogrammi eesmärk on uurida kodanikupalga mõju selle saajatele ja ühiskonnale laiemalt

Loomadele väärikas elu

Loomad on võimelised tundma valu ja emotsioone ning ei tohiks kannatada inimese lõbujanust, ahnusest või hooletusest tingitud halva kohtlemise all.

Et loomade õigused oleksid kaitstud:

  • Keelustame loomatsirkused Tallinnas
  • Kindlustame, et Tallinna linn täidab täiel määral loomakaitseseadusest tulenevat, mitte ei too endale pandud kohustuste täitmata jätmise põhjenduseks rahanappust
  • Kindlustame varjupaikade rahastuse, et loomad saaksid seal elada, mitte surma oodata
  • Anname vabatahtlikele võimaluse hoolitseda loomade eest professionaalselt ja korralike töövahenditega
 • Parandame Tallinna loomaaia rahastust, et tagada loomade maksimaalne heaolu ja loomaaia muutumine kaasaegseks hästifunktsioneerivaks haridusasutuseks

Inim- ja keskkonnasõbralik ringmajandus

Jätkusuutliku linna üheks prioriteediks on kaasaegne prügisortimine ja materjalide kasvav taaskasutus. Lihtsustame inimeste elu linna puhtana hoidmisel.

Selleks:

  • Paigaldame jäätmete kogumispunktid kodudest jalutuskäigu kaugusele. Vaata lähemalt
  • Soodustame biojäätmete kohalikku käitlemist
  • Tagame liigiti sorditud prügi soodsama äraveo nii elanikele kui ettevõtetele
  • Soodustame pakendivaba kauplemist linna kaubanduskeskustes
  • Muudame suurüritused keskkonnasõbralikuks ja keelame suurüritustel ühekordsete plastnõude kasutamise
 • Korraldame koerte järelt koristamise mugavaks ja paigutame kogumiskastid kohtadesse, kus koerteomanikud neid vajavad
 • Rajame avalikud veekraanid üle linna, et vähendada pudelivee tarbimisega seotud negatiivset keskkonnamõju

Eestimaa Roheliste Tallinna programm on avatud headele ettepanekutele. Kui miskit pähe tuleb, kirjuta info@erakond.ee ja vastame esimesel võimalusel.

Su linn vajab Sind

Meie seisame programmi eest – leia oma linnaosa kandidaat siit: Eestimaa Rohelised kandidaadid (meid on Tallinnas 98, Tartus 4 ja mujal Eestis on meid ka)

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »