Head Tavad

EER Head Tavad Vastu võetud EER üldkoosolekul Rakveres 14.06.08

Erakond Eestimaa Rohelised
Head Tavad
I Üldsätted

1. Heade Tavade reguleerimisala

Head Tavad koondab Erakonna Eestimaa Rohelised (edaspidi Erakonna) liikme (edaspidi erakonna liige) eetikanõuded ja head tavad.

2. Erakonna liikme eetikanõuete järgimine

(1) Erakonna liige kohustub täitma käesolevas Heades Tavades sätestatud eetikanõudeid.

(2) Eetikanõuete täitmise tagab iga erakonna liikme teadlikkus liikmelisusega kaasnevatest kohustustest ning erakonnas valitsev avalik arvamus.

(3) Kui erakonna liige kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks eetikanõuete rikkumist, nõu saamiseks kogenuma kolleegi poole.

(4) Heades Tavades sätestatud nõuete rikkumise eest võib erakonna liikme suhtes algatada aukohtumenetluse.

3. Erakonna liikme eetikanõuete tõlgendamine

Eetikanõuete tõlgendamisel lähtutakse seadusest, erakonna põhikirjast, erakonna üldkoosoleku ja juhatuse otsustest ning arvestatakse aukohtu lahendite, erakonnas kujunenud praktika ja tavadega ning liikmete südametunnistusega.

II Üldpõhimõtted

4. Liikme sõltumatus

(1) Oma tegevuses on liige sõltumatu, juhindudes seadusest, sh mittetulundusühingute seadusest ja erakonnaseadusest, erakonna organite õigusaktidest ja otsustest, headest kommetest ja tavadest ning oma südametunnistusest.

(2) Erakonna iga liige kohustub hoidma Erakonna head mainet.

5. Suhtlemine

(1) Erakonna liikmete omavaheline suhtlemine, samuti erakonna liikmete suhtlemine erakonna organitega rajaneb usaldusel.

(2) Erakonna liige ei tohi edastada liikmelisusega seotud teavet ega dokumente kõrvalistele isikutele, kui selline õigus ei tulene õigusaktidest ega teabe avaldamise reglemendist.

(3) Kui liikmel tekib küsimusi EER avalikkuse teavitamisel, pöördub ta arvamustoimkonna [toim: arvamuskogu puudumisel juhatuse] poole.

(4) Üldsuse teavitamise korral peab erakonna liige järgima häid tavasid.

6. Kõlvatu võistlus

Erakonna liige ei halvusta teisi erakondi ega selle liikmeid.

7. Au ja väärikus

Erakonna liige peab suhtlemisel avalikkusega ja erakonna liikmetega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommetega ja tavadega, hoidudes erakonna liikme ja erakonna mainet kahjustavast käitumisest.

8. Ausus

Erakonna liige on aus ja avatud nii erakonnaliikmete omavahelises suhtluses kui ka suhtluses avalikkusega. Konkreetsetele, konstruktiivsetele ja asjakohastele küsimustele vastab erakonna liige mõistliku aja jooksul kokkulepitud viisil.

9. Asjatundlikkus

Igat seisukohta ja ettepanekut tuleb argumenteeritult põhjendada. Kritiseeritakse teemat, mitte inimest või tema omadusi, eelnevaid tegusid, organisatsiooni vmt.

10. Solidaarsus

Erakonna liikmed toetavad oma kaaslasi ja väldivad vastutöötamist. EERi liige ei vii Erakonna probleeme, puudujääke ja konflikte Erakonnast väljapoole, vaid esitab oma põhjendused ja ettepanekud Aukohtule. Aukohtu lahend on täitmiseks.

11. Erakonna vara

(1) Erakonna liige, sh juhtorgani liige, on kohustatud erakonna vara kasutama heaperemehelikult, jätkusuutlikult ja sihtotstarbeliselt.

(2) Varalist vastust kandvatel ametikohtadel ei saa töötada isikud, kelle puhul võib eeldada huvide konflikti kontrollorganitega – juhatuse ja revisjonitoimkonnaga. Huvide konfliktiks loetakse lähisugulus või perekondlik seotus nimetatud organite liikmetega.

12. Järelevalve eetikanõuete täitmise üle

Järelevalvet eetikanõuete täitmise üle teostavad erakonna liikmed. Erakonna struktuuriüksuse ja kogude juhid teostavad järelevalvet oma üksuse või kogu piires.

13. Suhtlemine erakonna liikmetega

(1) Erakonna liikmete suhtlus rajaneb vastastikusel austusel ja usaldusel. Erakonna liige suhtleb teiste erakonna liikmetega heatahtlikult, ausalt, viisakalt ja korrektselt, on abivalmis ja koostööaldis.

(2) Erakondlikud ja isiklikud lahkhelid püütakse lahendada kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, võib erakonna liige pöörduda erakonna juhatuse või aukohtu poole.

(3) Erakonna liige kasutab erakonna või teise erakonna liikme vastu õiguskaitsevahendeid siis, kui on ammendatud kõik võimalused vaidluse lahendamiseks.

(4) Erakonna liige ei lahenda liikmetevahelisi vaidlusi meedias ega avalikkuse ees.

14. Netikett ehk virtuaalse suhtlemise põhimõtted

(1) Virtuaalsel suhtlemisel erakonna liige enne mõtleb, kui postitab.

(2) Personaalsed sõnumid vastuseks ühele või kahele indiviidile saadab erakonna liige neile otse.

(3) Erakonna liige ei unusta inimest – kirja kirjutamine on võrdne mitmesaja inimesega auditooriumi ees esinemisega, erakonna liige austab inimeste aega ja kirjutab ainult olulisest, erakonda edasiviivast.

(4) Erakonna liige loeb üle ja toimetab oma kirja enne postitamist.

(5) Erakonna liige ei kasuta läbivalt suurtähti, need on ebaviisakad, kuna tähistavad karjumist.

(6) Erakonna liige kirjutab lihtsas tekstiformaadis ja ei kasuta HTMLi, kuna paljud lugejad ei näe seda.

(7) Erakonna liige vaatab enne küsimuse esitamist, kas see teema on juba käsitletud varasemates kirjades.

(8) Erakonna liige saadab netiketi reegleid rikkunud liikmele kirja privaatselt, mitte postiloendis.

(9) Erakonna liige, kes saab rikkumisega hakkama korduvalt, eemaldatakse postiloendist 3 kuuks ja rikkumiste jätkumisel eemaldatakse rikkuja postiloendist alatiseks.

(10) Erakonna liige väldib leimi ja demagoogiat.

(11) Erakonna liige kirjutab iga teate alla oma nime ja soovitavalt kodukandi.

15. Suhtlemine avalikkuse ja meediaga

Avalikkuse ees ja meedias esineb erakonna liige üksnes enda nimel, välja arvatud juhul, kui ta on

õigustatud erakonna nimel esinema oma ametikoha tõttu või on selleks volitatud.

16 Isiklik eeskuju

Erakonna liikmed viivad oma igapäevastes pere-, olme-, töö- ja puhkealastes tegevustes ellu Heade Tavade põhimõtteid parimal võimalikul viisil.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »