Juhatuse kodukord

Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse kodukord

Erakonna Eestimaa Rohelised põhikirja § 33 p 10 alusel kinnitatud Erakond Eestimaa Rohelised volikogus 12.01.2019

 1. Juhatuse liige

1.1. Juhatuse koosseisu kuuluvad erakonna üldkogu poolt valitud liikmed.

1.2. Juhatuse ülesanded ja õigused on ära toodud erakonna põhikirjas.

1.3. Juhatuse liige ei või samaaegselt olla erakonna töölepinguline töötaja.

1.4. Juhatuse liikmele hüvitatakse juhatuse liikme töökohustuste täitmisega seotud kulud vastavalt kehtestatud korrale (Lisa 1).

1.5. Juhatuse liige võib juhatuse liikme kohustuste täitmise eest saada tasu vaid juhul kui tasu on määranud üldkogu.

1.6. Juhatuse liige järgib suhtlemisel Häid Tavasid. Juhatuse liige ei kahjusta sõna või teoga erakonna mainet.

 1. Juhatuse koosolek

2.1. Erakonna juhatuse koosolekuid juhatab või määrab juhataja erakonna esimees.

2.2. Korralised juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kuus.

2.3. Korralise juhatuse koosoleku aeg lepitakse kokku esimesel uue koosseisu koosolekul. Uue, üldkogu poolt valitud, juhatuse koosoleku kutsub kokku erakonna esimeekahe nädala jooksul pärast valimistulemuste protokolli kinnitamist valimistoimkonna poolt. Korralise koosoleku aeg, koht ja päevakord lepitakse juhatuse listis kokku hiljemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.

2.4. Erakorralise juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda erakonna esimees. Erakorraline juhatuse koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuavad rohkem kui pooled juhatuse liikmed. Erakorralise koosoleku aeg, koht ja päevakord lepitakse juhatuse listis kokku hiljemalt 24 tundi enne koosoleku toimumist.

2.5. Juhatuse koosolekute ajad, päevakord ja toimumiskoht avalikustatakse liikmete listis viivitamatult ja erakonna kodulehel (kalendris). Koosoleku aegade avaldamine kuulub erakonna büroo kohustuste hulka. Büroo all mõistetakse peasekretäri ja teisi töötajaid erakonna kontoris, kes vastutavad korrektse dokumentatsiooni eest.

2.6. Juhatuse koosolekul võimaldatakse sõnaõiguseta osaleda kõigil erakonna liikmetel, kes on ennast registreerinud osalejaks vähemalt 3 tundi enne koosoleku algust.

2.7. Juhatuse liikme nõudmisel on juhatusel õigus kuulutada juhatuse koosoleku arutluspunkt või terve koosolek kinniseks.

2.8. Juhatuse koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda erakonna programmi- ja põhikirja- toimkonna, revisjonitoimkonna, valimistoimkonna, arvamuskogu ja aukohtu esimees ning erakonna teiste tööorganite esimehed, erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmed ja erakonda Vabariigi Valitsuses esindavad ministrid ja Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni liikmed.

2.9. Juhatus teeb oma otsused lihthäälteenamusega.

 1. Osalemise kord

3.1. Erakonna juhatuse liikmel lasub kohustus osaleda isiklikult ja aktiivselt kõigil juhatuse koosolekutel.

3.2. Juhatuse koosolekul räägib üks inimene korraga. Sõnavõtjad austavad kõigi aega ja räägivad võimalikult asjakohaselt ja argumenteeritult vaid arutluse all oleval teemal.

3.3. Juhatuse istungil osaleb juhatuse liige üldjuhul isiklikult ja kohapeal.

3.4. Erandolukordades, kui juhatuse liige ei saa osaleda kohapeal, saab koosolekul osaleda elektrooniliste kanalite vahendusel.

3.5. Juhatuse liige teavitab bürood oma osaluse viisist või puudumisest hiljemalt üks ööpäev (24h) enne koosolekut.

3.6. Juhatuse liige saab oma hääle, juhul kui ta ei saa objektiivsetel põhjustel isiklikult osaleda juhatuse istungil, anda enne juhatuse koosolekut või kui otsuse teksti muudetakse, siis pärast koosolekut 24 tunni jooksul.

3.7. Juhul, kui juhatuse liige ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel koosolekul, tehakse talle juhatuse poolt ettepanek tagasi astuda ning anda võimalus aktiivseks osalemiseks asendusliikmele.

 1. Päevakord

4.1. Juhatuse päevakord moodustub juhatuse listi saadetud ettepanekutest.

Ettepanekud tuleb saata juhatuse ja erakonna büroo listi koosolekule eelneval tööpäeval hiljemalt kella 15.00-ks. Päevakorra projekti koostab peasekretär ja kinnitab erakonna esimees/esinaine.

4.2. Õigeaegselt esitatud otsuste eelnõud ja päevakord saadetakse juhatuse liikmetele vähemalt üks tööpäev enne juhatuse koosoleku toimumist erakonna büroo poolt.

4.3. Erakonna liikmed võivad esitada ettepanekuid juhatuse koosoleku päevakorda juhatuse listi, peasekretäri või mõne juhatuse liikme kaudu.

4.4. Päevakorrapunkti ettepaneku tegija valmistab ette arutamist vajavate teemade ringi ja vajadusel ka otsuse projekti. Päevakorrapunkti ettepaneku tegijal on kohustus osaleda isiklikult juhatuse koosolekul. Juhul kui ettepaneku tegijat koosolekul ei viibi, on juhatusel õigus jätta päevakorrapunkt arutamata.

4.5. Juhatus on kohustatud arutama ettepanekuid, kui on esitatud otsuseprojekt ja seletuskiri, mis on esitatud vähemalt kaks tööpäeva enne koosolekut.

4.6. Juhatuse päevakorras on punkti arutamisele kutsutud isikud. Kui isikud arutamisele ei ilmu, lükatakse arutelu võimalusel järgmisele koosolekule.

 1. Otsuste vastuvõtmine

5.1. Juhul, kui vähemalt üks juhatuse liige nõuab hääletamist, siis seda ka tehakse.

Juhatuse otsused võetakse vastu kõigi juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.  

5.2. Juhatuse otsused peavad lähtuma erakonna ressursside otstarbekast kasutamisest.

5.3. Kõik vastuvõetud otsused peavad olema läbi arutatud ja igal juhatuse liikmel on õigus avaldada oma arvamust.

5.4. Piirkonda/toimkonda/kogu puudutavate otsuste ettevalmistamisesse ja arutamisse kaasatakse piirkonna/toimkonna/kogu esindaja(d).

5.5. Juhatus võib otsustada, et mõni otsus ei ole avalik. Sellised otsused protokollitakse ja protokoll säilitatakse turvaliselt erakonna kontoris.

Protokollide turvalise säilitamise eest vastutab erakonna büroo juhataja.

 1. Elektrooniliselt peetava koosoleku reglement

6.1. Juhatuse võrgukoosolekud toimuvad juhatuse listis või intranetis.

6.2. Juhatuse listi kuuluvad sõnaõigusega kõik juhatuse liikmed.

6.3. Juhatuse listi kuuluvad ka peasekretär ning volikogu, valimistoimkonna, revisjonitoimkonna ja aukohtu esimehed, kes ei osale võrguhääletustel.

6.4. Uue otsuse vastuvõtmise võrgukoosolekul (võrguhääletuse) võivad algatada kõik juhatuse liikmed ja erakonna peasekretär.

6.5. Võrguhääletuse algatamiseks tuleb juhatuse listi saata kiri, mille pealkirja esimene sõna on “VÕRGUHÄÄLETUS”.

6.6. Võrguhääletusel saadab juhatuse liige juhatuse listi vastuskirja, milles on kirjas tema nimi ja hääletusotsus (poolt, vastu või erapooletu).

6.7. Võrgukoosoleku kestvuseks on minimaalselt 24h või kuni vajalike poolt- või vastuhäälte laekumiseni, maksimaalselt kolm tööpäeva.

6.8. Võrguhääletusel loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest.

6.9. Võrgukoosoleku protokolli vormistab ja allkirjastab koosoleku algataja.

6.10. Peasekretär jälgib, et võrgukoosolekute protokollid oleks vormistatud ja edastatud erakonna büroole õigeaegselt.

6.11. Protokolle säilitab ja paneb kodulehele liikmetele tutvumiseks erakonna büroo.

 1. Protokoll

7.1. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse.

7.2. Protokolli märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed,

arutusel olnud küsimused ja nende kohta vastuvõetud otsused.

7.3. Juhatuse koosoleku protokoll peab sisaldama lisana kõiki koosolekul tehtud avaldamispiiranguta otsuseid.

7.4. Büroo peab juhatuse otsuste registrit, mis on kättesaadav erakonna kodulehel.

7.5. Juhatuse liikme taotluse korral lisatakse otsusele tema eriarvamus põhjendusega, miks ta hääletas poolt, vastu või ei osalenud hääletamisel.

7.6. Protokollija kooskõlastab protokolli juhatuse liikmetega ja avalikustab selle hiljemalt kolme tööpäeva jooksul erakonna kodulehe kinnises, liikmetele mõeldud, osas.

7.7. Juhatuse liikmed ei tohi listides, meedias jne avalikustada juhatuse koosolekul osalejate poolt esitatud üksikuid arvamusi ja seisukohti ilma arvamuse avaldaja nõusolekuta.

7.8. Juhatuse liikmed selgitavad vajadusel juhatuse otsuseid liikmetele pärast protokolli kinnitamist ja ülesriputamist kodulehele. Seejuures hoidutakse isiklikest kommentaaridest ning räägitakse asjast.

 1. Koostöö Riigikogu fraktsiooniga

8.1. Erakonna juhatus teeb konstruktiivset koostööd Riigikogu rohelise fraktsiooni liikmetega.

8.2. Erakonna töötajad teevad konstruktiivset koostööd Riigikogu rohelise fraktsiooni töötajatega.

8.3. Erakonna nimekirjas Riigikogusse valitud saadikud on oodatud vähemalt üks kord kolme kuu jooksul osalema erakonna juhatuse koosolekutel ja esitama juhatusele suulises vormis ülevaate toimunud olulisematest kohtumistest, sündmustest ja initsiatiividest.

Lisa 1 – Juhatuse liikmete kulude hüvitamise ja erakorralise töö tasustamise kord

Erakond Eestimaa Rohelised juhatuse liikmetele hüvitatakse ametikohustustega seotud kulud alljärgnevalt juhul kui erakonna eelarves on selleks ette nähtud vahendeid.

 1. Juhatuse koosolek
 • Hüvitatakse juhatuse koosolekul osalemisega seotud sõidukulud neile, kes elavad kaugemal kui 50 km koosoleku toimumise kohast.
 • Kulud hüvitatakse juhatuse liikme taotluse ja kuludokumentide (kütusetšekk, bussi vms pilet) alusel.

2. Juhatuse otsuste täitmine.

Hüvitatakse juhatuse otsuste täitmisega seotud otsesed kulud 50€ kuus. Kulud hüvitatakse juhatuse liikme taotluse (näidatakse, millise otsuse täitmisega on kulu seotud) ja kuludokumentide alusel. Suuremad kulud tuleb eelnevalt kooskõlastada peasekretäri ja raamatupidajaga, näidates ära eelarverea, millelt kulu tehakse.

 1. Erakonna esindamine

3.1. Erakonna esindamisega seotud mõistlikud kulud (osalemine diskussioonidel, debattidel, konverentsidel, seminaridel jms). Mõistlike kulude all peetakse silmas esindamisega kaasnevaid:

 • sõidukulusid (isiklik auto, buss, rong, turistiklassi lennupilet)
 • majutuskulusid (eesti siseselt piirsummas 100€/öö, välismaal 200€/öö)
 • osalemistasusid.

3.2. Juhatuse liige peab kooskõlastama erakonna esindamise kas juhatuse või peasekretäriga. Kõik esindamisega kaasnevad kulutused tuleb enne kohustuste võtmist kooskõlastada peasekretäriga.

3.3. Kulude hüvitamine toimub juhatuse liikme taotluse (näidatakse ära üritus, aeg, koht) ja kuludokumentide (piletid, hotelliarved, makset tõendav pangaväljavõte) alusel.

3.4. Peasekretäril on õigus rentida auto esimesele eestkõnelejale piiratud perioodiks (1-2 kuud), mis on mõeldud esinduskohustuste täitmiseks valimiste eelsetel perioodidel. Valimiseelsetel päevadel, kus erakonna nimel esinemistele/debattidel osalemisele ja autosõitudele kulub kokku rohkem kui 4 tundi päevas, on peasekretäril õigus palgata tunnitasuline autojuht.

 1. Juhatuse liikmel on õigus saada erakorraliste ülesannete (ei ole seotud juhatuse liikme kohustustega) täitmise eest kvalifikatsioonile vastavat tasu.

4.1. Tasu maksmiseks sõlmib peasekretär juhatuse liikmega lepingu, milles näidatakse selgelt tellitud töö sisu.

4.2. Juhatuse liikmega lepingu sõlmimise aluseks on vaid juhatuse otsus.

4.3. Töö antakse üle peasekretärile, töö aruanne esitatakse juhatusele.

4.4. Tasu väljamaksmise aluseks on üleandmis-vastuvõtmisakt koos aruandega.

You are donating to : Erakond Eestimaa Rohelised

How much would you like to donate?
€10 €20 €30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...
Translate »